INTEL SECURITY (MCAFEE) KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG VỆ AN NINH MẠNG VỚI SỰ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ PHÍA MI2 JSC.