Flashpoint

Flashpoint là công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ Threat Intelligence, với hơn 10 năm phát triển, nguồn dữ liệu Threat Intelligence lớn và chất lượng, đảm bảo khả năng truy xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn Threat Intelligence phục vụ đảm bảo an
toàn cho hệ thống. Theo đánh giá mới nhất của Forrester, Flashpoint Thrat Intelligence được đánh giá trong nhóm “Strong Performer” – Nhóm các nhà cung cấp dịch vụ Threat Intelligence mạnh và chất lượng tốt .

Showing all 1 result