Giải pháp của chúng tôi

MI2 cung cấp giải pháp toàn diện về bảo mật và an toàn thông tin.

CLOUD SECURITY

Bảo mật Cloud (Check Point Cloud Security) là giải pháp bảo mật trên nền ứng dụng điện toán đám mây nhằm cung cấp các biện pháp bảo vệ tài sản của doanh nghiệp như dữ liệu đám mây, tài khoản, khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn, phức tạp nhất.

  • CloudGuard Dome9: là một nền tảng phần mềm toàn diện để bảo mật cho public cloud và phối hợp thực hiện tuân thủ trên môi trường cloud. Tổ chức có thể hình dung và đánh giá bảo mật như việc tuân thủ, phát hiện các cấu hình sai, mô hình hóa và thực thi các tiêu chuẩn về bảo mật, bảo vệ chống trộm cắp các tài khoản và mất dữ liệu trên môi trường public cloud. Dome9 tích hợp được với hầu hết các nền tảng public cloud như Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform.

         Link chi tiết: https://www.checkpoint.com/downloads/products/cloudguard-dome9-cloud-security-platform-product-brief.pdf

  • CloudGuard SaaS: bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công, phần mềm độc hại, các mối đe dọa zero-day vào các ứng dụng SaaS và email người dùng dựa trên nền tảng cloud như Office365, Gmail, Box, OneDrive,….

        Link datasheet: https://www.checkpoint.com/downloads/products/cloudguard-saas-datasheet.pdf

  • CloudGuard IaaS: cung cấp các kết nối bảo mật tới hệ thống public cloud (Oracle, Azure, AWS) cũng như vừa bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu trên các nền tảng public and hybrid cloud. CloudGuard IaaS còn làm giảm sự phức tạp vốn có của việc quản lý bảo mật cloud đa nền tảng (multi-cloud và hybrid cloud).

         Link chi tiết: https://www.checkpoint.com/downloads/products/cloudguard-iaas-solution-overview.pdf