Chất lượng dữ liệu thông minh

Mô tả sản phẩm

Với bất kỳ loại dữ liệu: có cấu trúc, không có cấu trúc, dữ liệu cục bộ hoặc dữ liệu trên Cloud đều cần phải có giá trị thật sự. Việc cung cấp những dữ liệu quan trọng, kịp thời và chính xác sẽ mang lại giá trị kinh doanh cao cho doanh nghiệp.

6 thước đo về quản lý chất lượng dữ liệu
– Tính duy nhất (Uniqueness) – Xác định có hay không dữ liệu trùng lặp trong bộ dữ liệu của hệ thống.
– Tính chính xác (Accuracy) – Xem xét độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu
– Tính trọn vẹn (Completeness) – Xác định các trường dữ liệu có bị thiếu, có bị bỏ trống hay không.
– Tính phù hợp (Conformity ) – Xem xét mức độ phù hợp của loại dữ liệu tương ứng. ví dụ: lưu dữ liệu là 1,000 USD hoặc 1000 USD
– Tính nhất quán (Consistency) – Tính nhất quán về dữ liệu giữa những hệ thống khác nhau
– Tính toàn vẹn (Integrity) –  Dữ liệu có được tham chiếu hay liên kết đúng không

Sức mạnh của informatica

 • – Cung cấp một công cụ duy nhất cho nền tảng quản lý chất lượng dữ liệu
 • – Giúp giải quyết và ngăn ngừa những rủi ro về chất lượng dữ liệu, làm cho dữ liệu trở nên chính xác hơn
 • – Giám sát và làm sạch toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp
 • – Tăng cường năng lực của cán bộ IT với bộ công cụ quản lý mạnh mẽ và môi trường quản lý chất lượng dữ liệu hiệu quả.
 • – Tạo nền tảng kết nối với bất kỳ ứng dụng nào.
 • – Tạo nơi tập trung những quy tắc chung về dữ liệu cho toàn bộ ứng dụng.
 • – Tất cả những quy tắc, dữ liệu liên quan và quy trình xử lý dữ liệu có thể dụng lại  được cho các dự tích hợp dữ liệu và dự án quản lý dữ liệu gốc (MDM) của doanh nghiệp.
 • Nếu không quản lý chất lượng dữ liệu sẽ dẫn đến: 
 • – Lãng phí tài nguyên: Dữ liệu lỗi ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, có thể làm tổn thất chi phí hoặc dẫn đến mất doanh thu (ví dụ: khi gói hàng được vận chuyển đến địa chỉ sai).
 • – Phân tích dữ liệu không đáng tin cậy: Hiệu quả phân tích tình hình kinh doanh chỉ mạng lại hiệu quả khi được phân tích từ dữ liệu đáng tin cậy. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, dự báo thị tường, lập kế hoạch tương lai và doanh thu của doanh nghiệp.
 • – Ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp: nếu dữ liệu sai gửi đến đối tượng sai sẽ ảnh không nhỏ đến uy tín của công ty.